Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 Ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy

Ngày đưa tin: Ngày 12 tháng 3 lúc 20:3

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 25/2006/QĐ-BGDĐT
TP. Hồ Chí Minh, NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2006

 

 QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 25/2006/QĐ-BGDĐT
NGÀY 26 THÁNG 6 NĂM 2006 BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
 
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học.

 QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 04/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 11 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về tổ chức đạo tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy. Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

 Điều 3. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đại học và sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

(Đã ký)
Nguyễn Minh Hiển

 

Ảnh hoạt động